Polityka prywatności
firmy SCM GROUP S.p.A.

Ta aplikacja zbiera dane osobowe od swoich użytkowników.

Kontrola danych

SCM GROUP S.p.A., Via Emilia 77 47921 Rimini (RN), Włochy Tel. +39 0541 700.111
E-mail kontaktowy: privacy@scmgroup.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów Danych Osobowych gromadzonych przez tę aplikację samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, numer NIP, nazwa firmy, adres, numer faksu, województwo, adres e-mail, zawód. Dane dotyczące użytkowania i położenie geograficzne.
Inne zgromadzone dane osobowe można opisać w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w dedykowanym tekście wyjaśniającym kontekstowo polityke  zbioru danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.
Każde użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, służy do identyfikacji użytkowników i zapamiętania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika.
Niedostarczenie niektórych danych osobowych może uniemożliwić tej aplikacji świadczenie usług.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania
Kontroler danych przetwarza Dane Użytkowników w odpowiedni sposób i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz kontrolera danych, w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za obsługę strony (administracja, sprzedaż, marketing, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (np. dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje telekomunikacyjne), w razie potrzeby wyznaczeni przez właścicieli jako przetwarzający dane. Zaktualizowaną listę tych podmiotów można w każdej chwili uzyskać od administratora danych.
Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem danych.
Czas przechowywania
Dane przechowywane są przez czas niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez użytkownika lub w innym zakresie określonym w niniejszym dokumencie, a Użytkownik może zawsze zażądać od administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.
Wykorzystanie zebranych danych
Dane dotyczące Użytkownika są zbierane, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: kontakt z użytkownikiem, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, Mapowanie aktywności, interakcje oparte na lokalizacji, analityka i wyświetlanie treści z zewnętrznych platform.
Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu są określone w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

• Analytics
Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej aplikacji, do przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja

• Kontakt z użytkownikiem

Formularz kontaktowy (ta aplikacja)
Wypełniając formularz kontaktowy z danymi, użytkownik upoważnia tę aplikację do wykorzystywania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub jakikolwiek inny wniosek wskazany w nagłówku formularza.
Zebrane dane osobowe: adres, nazwa firmy, adres e-mail, numer faksu, imię, nazwisko, numer telefonu, województwo, różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu i numer NIP.
Lista mailingowa lub biuletyn (ta aplikacja)
Rejestrując się na liście mailingowej lub w biuletynie, adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów tych, którzy mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym dotyczące tej aplikacji. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko i zawód.

• Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Ten rodzaj usług umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i współdziałanie z nimi.
Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.
Czcionki Google (Google Inc.)
Google Fonts to usługa wizualizacji krojów dostarczana przez Google Inc., która pozwala tej aplikacji na dołączanie tego typu treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: dane o użytkowaniu i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności
Widżet Map Google (Google Inc.)
Google Maps to usługa wizualizacji map dostarczana przez Google Inc., która pozwala tej aplikacji na dołączanie tego typu treści na swoich stronach.
Zebiera dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności
Widżet wideo YouTube (Google Inc.)
YouTube to usługa wizualizacji treści wideo dostarczana przez Google Inc., która umożliwia tej Aplikacji włączanie tego typu treści na swoich stronach.
Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności
Mapowanie aktywności
Usługi mapowanie aktywności są używane do wyświetlania obszarów strony, na których użytkownicy najczęściej poruszają myszą lub klikają. Pokazuje, gdzie znajdują się ciekawe miejsca. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego oraz śledzenie zachowań użytkowników.
Crazy Egg (Crazyegg)
Crazy Egg to usługa mapowania aktywności dostarczona przez Crazy Egg, Inc.
Zebiera dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności
Interakcje oparte na lokalizacji
Geolokalizacja nieciągła (ta aplikacja)
Ta aplikacja może zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń udostępnia narzędzia do domyślnego wyłączania tej funkcji. Jeśli została przekazana jawna autoryzacja, dane o lokalizacji użytkownika mogą być śledzone przez tę Aplikację.
Położenie geograficzne użytkownika jest ustalane w sposób nieciągły, na konkretne żądanie użytkownika lub gdy użytkownik nie wskazuje jego bieżącej lokalizacji w odpowiednim polu i pozwala aplikacji automatycznie wykryć pozycję .
Dane osobowe zebrane: pozycja geograficzna.
Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości
Ten rodzaj usług umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych danych kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i czasu, kiedy wiadomość była przeglądana przez użytkownika, a także kiedy użytkownik wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając na linki zawarte w wiadomości.
Monitor kampanii 
Campaign Monitor to usługa zarządzania pocztą e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez Freshview Pty Ltd.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail.
Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności

Polityka Cookie

Ta aplikacja używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się ze szczegółowym powiadomieniem o ciasteczkach, możesz zapoznać się z Polityką plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne
Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej aplikacji lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że administrator danych może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.
Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza aplikacja może dostarczyć użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.
Dzienniki systemowe i konserwacja
W celach związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą Aplikacją (logi systemowe) lub wykorzystywać w tym celu inne dane osobowe (takie jak Adres IP).
Informacje nie zawarte w tych zasadach
Więcej szczegółów dotyczących zbierania lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.
Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo, w dowolnym momencie, wiedzieć, czy ich dane osobowe zostały zapisane i mogą skonsultować się z administratorem danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu, aby zweryfikować ich dokładność lub poprosić o ich uzupełnienie, anulowanie, aktualizację lub poprawienie. lub w celu ich przekształcenia w anonimowy format lub zablokowania jakichkolwiek danych z naruszeniem prawa, a także w celu sprzeciwienia się ich traktowaniu z jakichkolwiek uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do administratora danych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej.
Ta aplikacja nie obsługuje żądań "Nie śledź".
Aby ustalić, czy jakakolwiek usługa zewnętrzna, z której korzysta, honoruje żądania "Nie śledź", zapoznaj się z ich polityką prywatności.
Zmiany w polityce prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając użytkowników na tej stronie. Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec którejkolwiek ze zmian polityki, użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej aplikacji i może zażądać od administratora danych usunięcia danych osobowych. O ile nie określono inaczej, obowiązująca wówczas polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które Administrator danych ma na temat Użytkowników.
Informacje na temat polityki prywatności
Administrator danych jest odpowiedzialny za tę politykę prywatności, przygotowaną w oparciu o moduły dostarczone przez Iubenda i hostowane na serwerach Iubendy.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (oraz inne dane)
Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które można lub należy zidentyfikować, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.
Dane użytkowania
Informacje zbierane automatycznie z tej aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (pozytywny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywane przez użytkownika, różne szczegóły czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegółowe informacje o ścieżce zastosowanej w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencji stron odwiedzane i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.
Użytkownik
Osoba korzystająca z Aplikacji, która musi zbiegać się lub być autoryzowana przez Podmiot Danych, do którego odnoszą się Dane Osobowe.
Przedmiot danych
Osoba prawna lub osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
Data Processor (lub Data Supervisor)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub jakakolwiek inna jednostka, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
Kontrola danych (lub właściciela)
Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej lub jakikolwiek inny organ, stowarzyszenie lub organizacja mająca prawo, również wspólnie z innym administratorem danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanych środków, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej aplikacji. Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.
Ta aplikacja
Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego zbierane są dane osobowe użytkownika.
Ciasteczka
Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu użytkownika.
________________________________________
 

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 10 dyrektywy WE nr. 95/46 / WE oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58 / WE, zmienionej dyrektywą 2009/136 / WE, w sprawie plików Cookie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej aplikacji.